NOTICE BOARD

 
Syllabus and Date sheet, Periodic Test I, 2017
Syllabus and Date sheet Periodic Test I, 2017

Please download Syllabus and Date Sheet for your class from below:

Class VI

Class VII

Class VIII

Class IX

Class X

Class XI Humanities UT-1
Class XI Science UT-1
Class XI Commerce UT-1

Class XII Humanities UT-2
Class XII Science UT-2
Class XII Commerce UT-2